Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.  
Deze voorwaarden gelden voor alle producten en diensten die aangeboden worden door Horti-Innovations B.V. en/of Horti-Innovations-International B.V., hierna te noemen Horti-Innovations.
2.  Algemene voorwaarden van opdrachtgever of afnemer gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 2: Diensten 

1.  Alle offertes of prijsopgaven zijn vrijblijvend. 
2.  Als opdrachtgever gegevens zoals tekeningen, berekeningen en dergelijke verstrekt dan mag de opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij de offerte hierop baseren. 
3.  De genoemde prijzen in de offerte zijn exclusief BTW en transport tenzij dit in de offerte anders wordt weergeven. 

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

1. Tenzij anders is overeengekomen en dit schriftelijk is vastgesteld behoudt Horti-Innovations de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op gemaakte aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en proefmodellen. 
2.  De rechten op de in lid 1, artikel 3, genoemde gegevens blijven eigendom van Horti-Innovations ongeacht of er kosten in rekening zijn gebracht voor de vervaardiging ervan. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Horti-Innovations niet gekopieerd, gebruikt of aan derde getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever aan Horti-Innovations een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 
3.  De opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1, artikel 3, op eerste verzoek binnen de gestelde termijn door Horti-Innovations retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever een boete van € 1.000 per overschreden dag verschuldigd aan Horti-Innovations. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

1.  Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die verstrekt zijn door Horti-Innovations als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht. 
2.  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van de door hem of namens hem voorgeschreven materiaal. 
3.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke. 
4.  Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd 

1. 
De levertijd wordt door Horti-Innovations bij benadering vastgesteld. 
2. Bij vaststelling van de levertijd gaat Horti-Innovations ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 
3. De levertijd gaat in wanneer alle technische details in het bezit zijn van Horti-Innovations en de betaling is ontvangen. 
4. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op een schadevergoeding tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 6: Levering

1.
Horti-Innovations is naar de opdrachtgever verantwoordelijk voor een juiste aflevering. Wanneer er schade ontstaat tijdens vervoer zal Horti-Innovations de opdrachtgever schadevrij stellen.
2. Bij aflevering moet de klant tekenen voor een juiste aflevering. Niet zichtbare schades dienen binnen 7 werkdagen gemeld worden aan Horti-Innovations. Na deze periode vervalt de plicht van Horti-Innovations om de opdrachtgever schadevrij te stellen.
3. Als de opdrachtgever ervoor kiest om eigen vervoer voor de producten te regelen dan vervallen alle verplichtingen voor Horti-Innovations voor het schadevrij stellen wanneer de producten overgedragen worden aan het transportbedrijf die is ingeschakeld door de opdrachtgever.

Artikel 7: Garantie

1. Horti-Innovations staat voor een periode van zes maanden na levering voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. 
2. Als blijkt dat de geleverde constructie of gebruikte niet deugdelijk zijn zal Horti-Innovations deze herstellen/vervangen (Carry-in garantie). Indien mogelijk worden de delen door Horti-Innovations franco verstuurd. 
3. Opdrachtgever moet ten alle tijden Horti-Innovations de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. 
4. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de garantie nadat hij aan alle verplichtingen ten opzichte van Horti-Innovations B.V. heeft voldaan. 
5. De garantievoorwaarden gelden niet voor Deense karren, Deense kar platen, type 1 en type 2 wielen, verlengstukken en alle bovengenoemde attributen voor de varianten op de Deense kar zoals de halve Deense kar, Retailkar en Veilingkar. 
6. De garantievoorwaarden gelden enkel voor producten die als nieuw worden verkocht. Tweedehands producten of producten die als demomodel verkocht worden hebben enkel een garantieaanspraak op een schriftelijk overeengekomen afspraak. Mochten er schriftelijk geen overeenkomsten zijn gedaan dan kan de afnemer zich niet beroepen op voorwaarden.
7. De garantievoorwaarden vervallen bij: 


  A. Normale slijtage.
  B. Ondeskundig gebruik.
  C. Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.
  D. Installatie, montage, wijzigingen of reparatie door afnemer of derden.

Artikel 8: Betaling

1. Betaling wordt gedaan op de plaatst van vestiging van Horti-Innovations of een door Horti- Innovations aangewezen rekening. 
2. Tenzij anders overeengekomen vindt de betaling altijd 100% vooruit. 
3. In alle gevallen moet de betaling voldaan zijn binnen 30 dagen na de factuurdatum. 
4. Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie is opdrachtgever verplicht op verzoek van Horti-Innovations een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Horti-Innovations B.V. heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de opdrachtgever te verhalen. 
5. De volledige vordering tot betaling is onmiddelijk opeisbaar als:  


   A. Een betalingstermijn is overschreden.  
   B. De opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt. 
   C. Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd. 
   D. De opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd.
   E. De opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt.


6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever direct rente verschuldigd aan Horti-Innovations. De rente bedraagt 10% per jaar maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij renteberekeningen wordt een gedeelte van de maand gezien als een volledige maand. 
7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever aan Horti-Innovations alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,00. 
     

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel: 


      Over de eerste € 3.000,00 wordt 15% in rekening gebracht. 
      Over het meerdere tot € 6.000,00 wordt 10% in rekening gebracht
      Over het meerdere tot € 15.000,00 wordt 8% in rekening gebracht. 
      Over het meerdere tot € 60.000,00 wordt 5% in rekening gebracht. 
      Over het restbedrag van € 60.000,00 en hoger wordt 3% in rekening gebracht. 


8. Als Horti-Innovations in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.