Algemene voorwaarden Horti-Innovations B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1   Deze voorwaarden gelden voor alle producten en diensten die aangeboden worden door Horti-Innovations B.V., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

1.2   Algemene voorwaarden van opdrachtgever of afnemer gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Diensten

2.1   Alle offertes of prijsopgaven zijn vrijblijvend.

2.2   Als opdrachtgever gegevens zoals tekeningen, berekeningen en dergelijke verstrekt dan mag de opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij de offerte hierop baseren.

2.3   De genoemde prijzen in de offerte zijn exclusief BTW en transport tenzij dit in de offerte anders wordt weergeven.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1   Tenzij anders is overeengekomen en dit schriftelijk is vastgesteld behoudt Horti-Innovations B.V. de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op gemaakte aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en proefmodellen.

3.2   De rechten op de in lid 1, artikel 3, genoemde gegevens blijven eigendom van Horti-Innovations B.V. ongeacht of er kosten in rekening zijn gebracht voor de vervaardiging ervan. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Horti-Innovations B.V. niet gekopieerd, gebruikt of aan derde getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever aan Horti-Innovations B.V. een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.3   De opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1, artikel 3, op eerste verzoek binnen de gestelde termijn door Horti-Innovations B.V. retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever een boete van € 1.000 per overschreden dag verschuldigd aan Horti-Innovations B.V.. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1   Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die verstrekt zijn door Horti-Innovations B.V. als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

4.2   Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van de door hem of namens hem voorgeschreven materiaal.

4.3   Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

4.4   Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

5.1   De levertijd wordt door Horti-Innovations B.V. bij benadering vooraf vastgesteld.

5.2   Bij vaststelling van de levertijd gaat Horti-Innovations B.V. ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

5.3   De levertijd gaat in wanneer alle technische details in het bezit zijn van Horti-Innovations B.V. en de betaling is ontvangen.

5.4   Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft u in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Levering

6.1   Horti-Innovations B.V. is naar de opdrachtgever verantwoordelijk voor een juiste aflevering. Wanneer er schade ontstaat tijdens vervoer zal Horti-Innovations B.V. de opdrachtgever schadevrij stellen.

6.2   Bij aflevering moet de klant tekenen voor een juiste aflevering. Niet zichtbare schades dienen binnen 7 werkdagen gemeld worden aan Horti-Innovations B.V.. Na deze periode vervalt de plicht van Horti-Innovations B.V. om de opdrachtgever schadevrij te stellen.

6.3   Als de opdrachtgever ervoor kiest om eigen vervoer voor de producten te regelen dan vervallen alle verplichtingen voor Horti-Innovations B.V. voor het schadevrij stellen wanneer de producten overgedragen worden aan het transportbedrijf die is ingeschakeld door de opdrachtgever.

Artikel 7: Garantie

7.1   Horti-Innovations B.V. staat voor een periode van 6 maanden na levering voor de geleverde producten, met uitzondering van producten genoemd in artikel 7.5.

7.2   Als blijkt dat de geleverde goederen niet deugdelijk zijn zal Horti-Innovations B.V. deze herstellen/vervangen (Carry-in garantie). Indien mogelijk worden de delen door Horti-Innovations B.V. Franco verstuurd.

7.3   Opdrachtgever moet ten alle tijden Horti-Innovations B.V. de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

7.4   Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de garantie nadat hij aan alle verplichtingen ten opzichte van Horti-Innovations B.V. heeft voldaan.

7.5   De garantievoorwaarden gelden niet voor Deense karren, Deense kar platen, type 1 en type 2 wielen, verlengstukken en alle bovengenoemde attributen voor de varianten op de Deense kar zoals de halve Deense kar, Retailkar en Veilingkar.

7.6   De garantievoorwaarden gelden enkel voor producten die als nieuw worden verkocht. Tweedehands producten of producten die als demomodel verkocht worden hebben enkel een garantieaanspraak op een schriftelijk overeengekomen afspraak. Mochten er schriftelijk geen overeenkomsten zijn gedaan dan kan de afnemer zich niet beroepen op voorwaarden.

7.7   De garantievoorwaarden vervallen bij:

         A.   Normale slijtage.

         B.   Ondeskundig gebruik.

         C.   Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.

         D.   Installatie, montage, wijzigingen of reparatie door afnemer of derden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1   Horti-Innovations B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst.

8.2   Indien Horti-Innovations B.V. desondanks aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal tot het factuurbedrag, althans tot maximaal de totale opdrachtsom, althans tot het bedrag van de door de assuradeur van Horti-Innovations B.V. te verstrekken uitkering.

8.3   Indien de gevolgen van enige schade, uit hoofde van deze overeenkomst ontstaan, door de wederpartij te verzekeren was, dan wel normaliter door afnemers in die branche verzekerd wordt, zal Horti-Innovations B.V. nimmer aansprakelijk zijn.

8.4   Door Horti-Innovations B.V. eventueel met assuradeuren gesloten verzekeringsovereenkomsten (o.a. terzake van wettelijke aansprakelijkheid en productenaansprakelijkheid) ontslaat de wederpartij niet van de verplichting zichzelf ook adequaat en op dezelfde wijze te verzekeren.

8.5   Horti-Innovations B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.6   Horti-Innovations B.V. is niet aansprakelijk voor kosten, schade en rente, die direct of indirect het gevolg zijn van:

         A. Schending van octrooien, licenties, auteursrechten of andere rechten van derden, als gevolg van gebruik van, door of vanwege de wederpartij aan Horti-Innovations B.V. verstrekte gegevens;

         B.   Nalatigheid van onze werknemers of van personen die door ons zijn gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst;

         C.   Overschrijding van de levertijd ten gevolge van buiten controle van Horti-Innovations B.V. vallende omstandigheden;

         D.   Schade die direct of indirect aan personen, goederen of het bedrijf van afnemer en/of derden mocht ontstaan.

8.7   Modellen, afbeeldingen, gereedschap, tekeningen, beschrijvingen en alle overige informatie, door de wederpartij ter beschikking van Horti-Innovations B.V. gesteld, blijven voor zijn rekening en risico en zullen na gebruik, eveneens voor zijn rekening en risico aan hem worden geretourneerd.

8.8   Horti-Innovations B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Horti-Innovations B.V. is uitgegaan van de door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens met name met betrekking tot het aanwezig zijn van verontreinigde of gevaarlijke materialen of stoffen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Horti-Innovations B.V. kenbaar behoorde te zijn.

8.9   Horti-Innovations B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien de wederpartij zelf wijzigingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht aan het door Horti-Innovations B.V. geleverde en/of indien de wederpartij deze zaken/prestaties voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden heeft aangewend. Evenmin is Horti-Innovations B.V. aansprakelijk indien de wederpartij de gebruikshandleiding niet heeft nageleefd.

8.10  De wederpartij vrijwaart Horti-InnovationsB.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de wederpartij toerekenbaar is.

8.11  Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Horti-Innovations B.V. nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Horti-Innovations B.V. bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Horti-Innovations B.V. steeds de bedoeling van de wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt.

8.12   De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Horti-Innovations B.V. of zijn ondergeschikten.

8.13  De wederpartij dient Horti-Innovations B.V. de ruimte te bieden alle handelingen te verrichten die schade kunnen voorkomen, beperken, herstellen of opheffen, bij gebreke waarvan de wederpartij voor de hierdoor ontstane schade aansprakelijk is.

8.14  Horti-Innovations B.V. is niet aansprakelijk indien zaken niet geschikt blijken voor het doel waarvoor de wederpartij de goederen heeft besteld. De wederpartij dient zich derhalve omtrent de geschiktheid van zaken voor het doel dat hij daarmee beoogt tevoren op de hoogte te stellen.

8.15  Schadevorderingen ten gevolge van het hierboven vermelde dienen binnen 7 dagen na het ontstaan daarvan of zo veel eerder als de huurder de schade had kunnen onderkennen, bij Horti-Innovations B.V. per aangetekend schrijven te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door de wederpartij.

Artikel 9: Betaling

9.1   Betaling wordt gedaan op de plaatst van vestiging van Horti-Innovations B.V. of een door Horti-Innovations B.V. aangewezen rekening.

9.2   Tenzij anders overeengekomen vindt de betaling altijd 100% vooruit.

9.3   In alle gevallen moet de betaling voldaan zijn binnen 30 dagen na de factuurdatum.

9.4   Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie is opdrachtgever verplicht op verzoek van Horti-Innovations B.V. een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Horti-Innovations B.V. heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de opdrachtgever te verhalen.

9.5   De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: 

         A.   Een betalingstermijn is overschreden.  

         B.   De opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt.

         C.   Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd.

         D.   De opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd.

         E.   De opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

9.6   Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever direct rente verschuldigd aan Horti-Innovations B.V. De rente bedraagt 10% per jaar maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij renteberekeningen wordt een gedeelte van de maand gezien als een volledige maand.

9.7   Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever aan Horti-Innovations B.V. alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,00.

        De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

        Over de eerste € 3.000,00 wordt 15% in rekening gebracht.

        Over het meerdere tot € 6.000,00 wordt 10% in rekening gebracht

        Over het meerdere tot € 15.000,00 wordt 8% in rekening gebracht.

        Over het meerdere tot € 60.000,00 wordt 5% in rekening gebracht.

        Over het restbedrag van € 60.000,00 en hoger wordt 3% in rekening gebracht.

 

9.8   Indien Horti-Innovations B.V. in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.